Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

4910 7c07 500

February 23 2017

5346 5956 500

Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack viaoldstuff oldstuff

July 11 2015

9997 e29f 500

July 09 2015

2623 de5d 500
Reposted fromempty-graveyards empty-graveyards viadys dys
9406 394b
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz

July 08 2015

8040 b03e
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
6030 3a85

July 07 2015

Nie wierzę w nic, nie pragnę niczego na świecie,
Wstręt mam do wszystkich czynów, drwię z wszelkich zapałów:
Posągi moich marzeń strącam z piedestałów
I zdruzgotane rzucam w niepamięci śmiecie...

A wprzód je depcę z żalu tak dzikim szaleństwem,
Jak rzeźbiarz, co chciał zakląć w marmur Afrodytę,
Widząc trud swój daremnym, marmury rozbite
Depce, plącząc krzyk bólu z śmiechem i przekleństwem.

I jedna mi już tylko wiara pozostała:
Że konieczność jest wszystkim, wola ludzka niczym -
I jedno mi już tylko zostało pragnienie

Nirwany, w której istność pogrąża się cała
W bezwładności, w omdleniu sennym, tajemniczym
I nie czując przechodzi z wolna w nieistnienie.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

i wanted to overthrow the government but all i brought down was somebody's wife


— Bukowski
I was drawn to all the wrong things: I liked to drink, I was lazy, I didn't have a god, politics, ideas, ideals. I was settled into nothingness; a kind of non-being, and I accepted it. I didn't make for an interesting person. I didn't want to be interesting, it was too hard. What I really wanted was only a soft, hazy space to live in, and to be left alone. On the other hand, when I got drunk I screamed, went crazy, got all out of hand. One kind of behavior didn't fit the other. I didn't care.
— Bukowski
Reposted fromPaintITBlack PaintITBlack
5597 9f73
Reposted fromyourjinx yourjinx

July 06 2015

7889 6202 500
7878 193a 500
7876 6d4b 500
7870 a533

June 29 2015

8921 2a79 500
8917 cd40
8756 8350
Reposted frompferdeherde pferdeherde

June 25 2015

6346 3dbb
5700 704b 500
Reposted fromlajcaj lajcaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl